Privacy en Disclaimer

Privacy verklaring & Disclaimer

Privacy verklaring
Muziekvereniging DeMB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.demb-bredevoort.nl

Postadres:

Winterswijksestraat 71

7126 AA Bredevoort

Het bestuur treedt op als Functionaris Gegevensbescherming van Muziekvereniging DeMB. Zij zijn te bereiken via info@demb-bredevoort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Muziekvereniging DeMB verwerkt je persoonsgegevens als je lid wordt van onze vereniging of omdat je contact met ons opneemt via onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken in verband met lidmaatschap zijn:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens die wij verwerken in verband met contact via onze website zijn:

– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer (optioneel)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze ledenadministratie en website hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@demb-bredevoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Muziekvereniging DeMB verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Ledenadministratie.

– Het afhandelen van betalingen in verband met het lidmaatschap van de vereniging.

– Leden te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met verenigingsactiviteiten.

– Personen die ons via de website benaderen te kunnen antwoorden via e-mail.

Geautomatiseerde besluitvorming
Muziekvereniging DeMB neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Muziekvereniging DeMB) tussen zit.

Beeldmateriaal op social media en website
Ieder bestaand en nieuw lid zal worden gevraagd op hij/zij bezwaar heeft om zichtbaar te zijn op beeldmateriaal op social media en website. Indien daartegen bezwaar wordt gemaakt zal Muziekvereniging DeMB geen beeldmateriaal plaatsen met daarop het bezwaarmakende lid. Het besluit om toestemming te verlenen kan ten allen tijde worden gewijzigd. Beeldmateriaal dat is geplaatst in tijden waarin toestemming is verleend zal blijven bestaan ook als daarna de toestemming wordt ingetrokken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens in verband met lidmaatschap:

Muziekvereniging DeMB bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De persoonsgegevens van leden worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal aan het vertrekkende lid gevraagd worden of Muziekvereniging DeMB de persoonsgegevens mag bewaren om het vertrekkende lid in de toekomst nog te kunnen benaderen, bijvoorbeeld in verband met een reünie. Het is aan het vertrekkende lid om hier wel of geen toestemming voor te verlenen. Als geen toestemming wordt verleend dan zullen de persoonsgegevens worden verwijderd binnen een maand nadat alle bij het lidmaatschap behorende zaken zijn afgewikkeld. Daarna kunnen de persoonsgegevens nog maximaal 7 jaar in de boekhouding bewaard blijven.

Persoonsgegevens in verband met contact via onze website:

Persoongegevens welke met contact via onze website worden ontvangen zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden en verwijderd worden wanneer de kwestie is afgehandeld danwel niet behandeld wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Muziekvereniging DeMB verstrekt persoonsgegevens, alleen met jouw toestemming, uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is in verband met het lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Muziekvereniging DeMB gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Muziekvereniging DeMB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@demb-bredevoort.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Muziekvereniging DeMB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Muziekvereniging DeMB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@demb-bredevoort.nl

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op deze website is te beschouwen als algemene informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. Muziekvereniging DeMB is niet aansprakelijk voor enige schade welke mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op deze site. Ook aanvaardt Muziekvereniging DeMB geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s die u via deze site kunt bereiken. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. De informatie op www.demb-bredevoort.nl wordt geregeld aangevuld. Muziekvereniging DeMB houdt zich het recht voor om de site, www.demb-bredevoort.nl, op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving te wijzigen. Zonder uitsluitend voorafgaande schriftelijke toestemming van Muziekvereniging DeMB is het eenieder niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van www.demb-bredevoort.nl te creëren. Een bezoek(st)er van de website www.demb-bredevoort.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken en andere in www.demb-bredevoort.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitsluitend schriftelijke toestemming van Muziekvereniging DeMB.